Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onder voorbehoud van alle overige rechten en behoudens schriftelijke afwijking, zijn alle hierna genoemde bepalingen van strikte toepassing. Iedere order bevat stilzwijgend de acceptatie door de koper.

De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook.

De levering geschiedt af magazijn, behoudens schriftelijke strijdige bepaling. De goederen worden steeds verzonden op risico en gevaar van de koper, zelfs indien de prijs franco-bestemming dient begrepen. Vervoerkosten zijn ten laste van de koper

Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat de bestelde hoeveelheden kunnen worden geleverd met een afwijking van + of – 10%, afhankelijk van de gemaakte grondstoffen van hetgeen ons zelf geleverd door de fabriek.

De goederen blijven onze eigendom totdat ze geheel zijn betaald.

Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Eens deze termijn verstreken worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende goederen of kosteloze vervanging van de goederen na terugzending in originele toestand, ter uitsluiting van om het even welke vergoeding(b.v. vergoeding van indirecte schade). Bij klachten nopens een deel van de levering is de koper desalniettemin tot betaling gebonden van datgene wat hij niet betwist; desgevallendzijn de artikelen 10 en 11 van toepassing.

Indien de fabriek van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook in gebreke blijft te leveren of niet tijdig noch goed levert, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper of door diens fout veroorzaakt van een bestelling zijn wij gerechtigd schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de wet. Er wordt nochtans overeengekomen dat wij zonder verplicht te zijn het bewijs ervan te leveren een forfaitaire schadevergoeding van 30 % in rekening brengen ongeacht ons recht hogere schade aan te tonen.

Indien een retourzending plaatsvindt, waarmede wij ons niet akkoord hebben verklaard en wij toch tot de inontvangstname overgaan, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper en wordt de zending door ons ter beschikking van de koper en voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst op de voorzijde. Bij niet-betaling op deze vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige aanmaning een verwijlintrest aangerekend van 1,25 % per maand of per gedeelte van begonnen maand, hetzij 15 % per jaar.

Bij niet betaling binnen de 15 dagen na de vervaldatum wordt overeenkomstig en in toepassing van art. 1152 B.W. overeengekomen wat volgt: de partij die zonder enige gegronde reden in gebreke blijft, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden aan de andere partij ten titel van vergoeding der geleden schade, een bedrag te betalen van 20 % op het saldo factuurbedrag, met een minimum van 24,79 € en een maximum van 3718,40€. Deze vergoeding voor de geleden schade dient te worden betaald boven de eventuele gerechtskosten en boven de hiervoor beschreven verwijlintresten.

Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die op de websites zijn opgenomen onder het handelsmerk van Ziva-Print, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: tekst, afbeeldingen, grafisch ontwerp, handelsmerken, navigatiestructuur, informatie en inhoud. Wij zijn als enige verantwoordelijk voor de uitoefening van de exploitatierechten, in welke vorm dan ook, en in het bijzonder van het reproductierecht, het distributierecht, het recht op openbare communicatie en het recht op transformatie, in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De websites van Ziva-Print kunnen ook tekst, afbeeldingen, grafische ontwerpen of handelsmerken bevatten die eigendom zijn van derden, waarvoor elk van hun eigenaren de enige eigenaar zal zijn van de exploitatierechten in welke vorm dan ook. Onder inhoud van derden verstaan wij iedereen die zich als zodanig identificeert. Als je vragen hebt of als je illegale inhoud opmerkt, laat het ons dan schriftelijk weten op info@Ziva-Print.be. Als we een inbreuk opmerken, zullen we de inhoud onmiddellijk verwijderen.

In het geval dat je als gebruiker een product van een van de websites van Ziva-Print aanpast, met een door jou voorgestelde afbeelding die niet is opgenomen in de catalogus van beelden van Ziva-Print, moet je garanderen dat je alle intellectuele en industriële eigendomsrechten hebt, evenals enig recht van afbeelding of privacy met betrekking tot natuurlijke of rechtspersonen die kunnen bestaan, die nodig zijn voor de exploitatie van de afbeelding in de vorm of op de manier die je wenst. Op uw beurt verleen je ons als gebruiker een beperkte licentie voor het reproduceren, communiceren, distribueren en transformeren van het beeld dat je voorstelt in het product of de producten die je bestelt. Zodra het product is geproduceerd en verzonden naar je afleveradres, wordt de licentie beëindigd.

Je stelt Ziva-Print volledig vrij van elke aansprakelijkheid als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit het onwettige of criminele gebruik van beelden die onderworpen zijn aan Intellectuele of Industriële Eigendom, of beeldrechten of privacy van personen in aangepaste producten via onze websites.

In geval van betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.